Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Pacież
Pacierz

Pacierz jest to zbiór modlitw. Obejmuje on takie modlitwy jak: Ojcze Nasz,
Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.
Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany
jako modlitwa poranna oraz wieczorna.
Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.

Pater Noster (Oratio Dominica)
Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra;
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Ave Maria (Salutatio Angelica)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.
Amen.

Credo in Deum (Symbolum Apostolorum)
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est de Spiritu Sancto;
natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus;
descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem;
remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam.
Amen.

Dziesięć przykazań
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dekalog
Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis.

1. Non habebis deos alienos in conspectu meo. Non facies tibi sculptile nec
similitudinem omnium, quae in caelo sunt desuper et quae in terra deorsum et
quae versantur in aquis sub terra. Non adorabis ea et non coles: Ego enim sum
Dominus Deus tuus, Deus aemulator, reddens iniquitatem patrum super filios in
tertiam et quartam generationem his, qui oderunt me, et faciens misericordiam
in multa milia diligentibus me et custodientibus praecepta mea.
2. Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra, quia non erit impunitus, qui
super re vana nomen eius assumpserit.
3. Observa diem sabbati, ut sanctifices eum, sicut praecepit tibi Dominus Deus
tuus. Sex diebus operaberis et facies omnia opera tua. Septimus dies sabbatum
est Domino Deo tuo. Non facies in eo quidquam operis tu et filius tuus et filia,
servus et ancilla et bos et asinus et omne iumentum tuum et peregrinus tuus,
qui est intra portas tuas, ut requiescat servus tuus et ancilla tua sicut et tu.
Memento quod et ipse servieris in Aegypto, et eduxerit te inde Dominus Deus
tuus in manu forti et brachio extento: idcirco praecepit tibi, ut observares diem
sabbati.
4. Honora patrem tuum et matrem, sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut
longo vivas tempore et bene sit tibi in terra, quam Dominus Deus tuus daturus
est tibi.
5. Non occides.
6. Neque moechaberis.
7. Furtumque non facies.
8. Nec loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
9. Nec concupisces uxorem proximi tui.
10. Nec desiderabis domum proximi tui, non agrum, non servum, non ancillam,
non bovem, non asinum et universa, quae illius sunt.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Angele Dei (Oratio ad Angelum Custodem)
Angele Dei, qui custos es mei.
Anme, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.

Święty Michale Archaniele !
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha.
Bądź nasza obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
Szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Sancte Michael Archangele !
Defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen.

Trzy cnoty boskie
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Nowe przykazania kościelne:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się
od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Cztery cnoty główne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać w grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Osiem błogosławieństw
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z
mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie,
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt nadziei
Ufam Tobie,boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże, Twe słowo mylić nie może

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!